ชื่อ – สกุล
นางสาวนภัสส์สินี  วิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
M.A. (Applied linguistics)
สถาบันการศึกษา The University of Adelaide
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ