ชื่อ – สกุล
Ms. Pattaraporn  Chantamunee
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Master of Arts in Teaching English as a Foreign Language
สถาบันการศึกษา Thammasat University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Teaching Foreign Language, Hotel and Tourism