ชื่อ – สกุล
Mr. Manop  Horpet
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
M.Ed. (Educational Policy and Management)
สถาบันการศึกษา The University of Melbourne, Australia
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษ, วิทยากรด้านภาษาอังกฤษ