ชื่อ – สกุล
นางศิริรัตน์  ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
อ.ม. (ภาษาศาสตร์)
สถาบันการศึกษา

จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ ภาษาและวรรณคดี