ชื่อ – สกุล
Miss Onsutee  Wattanapruck
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
M.A. (Teaching English of speaker Other Languges)
สถาบันการศึกษา Ohio State Universy
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ English Language Teaching, Listening and Speaking in English