สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

    ชื่อหลักสูตร              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

                            Bachelor of Arts Program in Business English

                                ชื่อปริญญา              ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

                            Bachelor of Arts (Business English)

     อักษรย่อปริญญา       ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

                                  B.A. (Business English)

    ปรัชญาของหลักสูตร

            ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าและมีจิตสำนึกของความเป็นไทย

    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

             1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

    2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

    3. มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

    รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129หน่วยกิต

    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เลขานุการ  มัคคุเทศก์  ล่าม/นักแปล พนักงานโรงแรม นักวิชาการภาษา นักประชาสัมพันธ์พนักงานสายการบิน พนักงานบริษัทนำเที่ยว