สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

   ชื่อหลักสูตร                        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

                                Bachelor of Arts Program in English

   ชื่อปริญญา               ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

                                Bachelor of Arts (English)

   อักษรย่อปริญญา        ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

                                B.A. (English

  ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านการใช้และการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ภาษาในการประกอบวิชาชีพ

  อัตลักษณ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

          ภาษาเด่น  เน้นวัฒนธรรม  สร้างสรรค์ชุมชน   สู่ประชาคมอาเซียน

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผ่านการสอบคัดเลือกทั้งภาคความรู้และการสอบสัมภาษณ์

  รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133หน่วยกิต

  แนวทางการศึกษาต่อ

          สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในและต่างประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาและการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ การแปล ภาษาอังกฤษศึกษา เป็นต้น

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          นักวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ์  ครู/อาจารย์ ล่าม  พนักงานในองค์กรต่างประเทศ  นักแปล  เลขานุการ  พนักงานอุตสาหกรรมบริการ พนักงานสายการบิน  พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานบริษัทนำเที่ยว/มัคคุเทศก์