ชื่อ – สกุล
นางอร่ามรัศมิ์  ด้วงชนะ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์ aramratpr@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1143
ความเชี่ยวชาญ ไทยคดีศึกษา