ชื่อ – สกุล
นางอร่ามรัศมี์   ด้วงชนะ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ ไทยคดีศึกษา