ชื่อ – สกุล
ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์ sompratw@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1143
ความเชี่ยวชาญ ภาษาและวรรณคดี