ชื่อ – สกุล
นางสาวสุนทรี  โชติดิลก
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ