ชื่อ – สกุล
Miss Wannabha  Sapphasit
ตำแหน่ง Lectures
วุติการศึกษา
MA.
สถาบันการศึกษา Chulalongkorn  University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Syntax,Semanties,Thai Communication