ชื่อ – สกุล
นางสาววรรณภา  สรรพสิทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
อ.ม. (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์ wannabha.sps@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1143
ความเชี่ยวชาญ วากยสัมพันธ์,อรรถศาสตร์,การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร