ชื่อ – สกุล
นายจิระภพ  สุคันธ์กาญจน์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติด้านการสอน