ชื่อ – สกุล
Miss Sutatip  Aramsuge
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Master of Arts
สถาบันการศึกษา Chulalongkorn University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Thai for communication