ชื่อ – สกุล
นางสาวสุทธาทิพย์  อร่ามศักดิ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
อ.ม. (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์ sutatip_29@yahoo.com
โทรศัพท์ภายใน 1143
ความเชี่ยวชาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร