ชื่อ – สกุล
นางสาวจิรวรรณ  พรหมทอง
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาไทยธุรกิจ)
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์ on_jirawan@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1143
ความเชี่ยวชาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร