ชื่อ – สกุล
Mr. Somprat  Wuttichan
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Master of Arts Program in Thai
สถาบันการศึกษา Prince of Songkla University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Thai Language and Literature