สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ

   ชื่อหลักสูตร                      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ

            Bachelor of Arts Program in Thai for Business

   ชื่อปริญญา                       ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยธุรกิจ)

            Bachelor of Arts (Thaifor Business)

   อักษรย่อปริญญา       ศศ.บ. (ภาษาไทยธุรกิจ)

                               B.A. (Thai for Business)

    ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางภาษาไทยในการสื่อสาร ความรู้ทางธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพภาคเอกชน ภาครัฐ และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆ และมีจิตสำนึกของความเป็นไทย

     คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                       1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

             2. มีความประพฤติดี

             3. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

    รูปแบบของหลักสูตร

            หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130หน่วยกิต

    แนวทางการศึกษาต่อ

  บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตหรือศิลปศาสตร มหาบัณฑิต (ภาษาไทย/ วรรณคดี/ ภาษาศาสตร์/ คติชนวิทยา) ซึ่งสามารถใช้ความรู้ในระดับปริญญาตรีเป็นพื้นฐานศึกษาต่อ รวมทั้งโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ

     อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

   พิธีกร/ ผู้ประกาศทางรายการวิทยุโทรทัศน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจ นักเขียน นักข่าว / คอลัมม์นิสต์ในงานหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร งานทางด้านภาษาในวงการธุรกิจ / พนักงานขาย พนักงานธนาคาร ฯลฯ  ครูหรืออาจารย์ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (สามารถเรียนวิชาชีพครูเพิ่มเติม) มัคคุเทศก์ (สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ภายหลัง)  อาชีพอิสระ