ชื่อ – สกุล
นางสาวนฤมล  ดำอ่อน
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์ naruemon_sld@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1133
ความเชี่ยวชาญ ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน