ชื่อ – สกุล
ดร.จารุโส  สุดคีรี
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อีเมล์ jaruso2013@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1133
ความเชี่ยวชาญ สังคมศาสตร์