ชื่อ – สกุล
Miss Jeerawan  Srinoosud
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Master of Science (Community Development)
สถาบันการศึกษา Thammasat University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Community Development