ชื่อ – สกุล
Miss Jiraporn  Chaiyachen
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Master of Arts Community Psychology
สถาบันการศึกษา Silpakorn University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Psychology Community Development