ชื่อ – สกุล
นางสาวนฤมล  ดำอ่อน
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน