ชื่อ – สกุล
ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์ kangmaew2009@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1150
ความเชี่ยวชาญ การประเมินผล