ชื่อ – สกุล
นางสาวสุภาวดี  พรหมบุตร
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
รป.ม. (การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อีเมล์ precious_ness1@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1150
ความเชี่ยวชาญ การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน