ชื่อ – สกุล
นายวิทวัส  ขุนหนู
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์ k.wittawat@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1150
ความเชี่ยวชาญ การปกครองท้องถิ่น