ชื่อ – สกุล
นางสาวพสุวดี  พลพิชัย
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์ pasuvadee.p@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1150
ความเชี่ยวชาญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์