ชื่อ – สกุล
ดร.ประทุมทิพย์   ทองเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมลล์  yim.thongcharoen@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1150
ความเชี่ยวชาญ

รัฐประศาสนศาสตร์, นโยบายสาธารณะ, การบริหารโครงการ,การประเมินผลโครงการ