ชื่อ – สกุล
นายบดินทร์ธร  บัวรอด
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
รป.ม. (การบริหารการเงินและการคลัง)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์ jonathan62christ@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1150
ความเชี่ยวชาญ ธรรมมาภิบาลในการจัดการภาครัฐ