ชื่อ – สกุล
Doctor Banchoed  Charoenwet
ตำแหน่ง Leader of Public Administration
วุติการศึกษา
Doctor of Public Administration
สถาบันการศึกษา Suan Dusit Rajabhat University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ