ชื่อ – สกุล
ดร.วาสนา  จาตุรัตน์
ตำแหน่ง อ่าจารย์
วุติการศึกษา
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันการศึกษา ม.รามคำแหง
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ