ชื่อ – สกุล
Doctor Sonchai  Jaiyen
ตำแหน่ง Deputy Dean of Faculty of Graduate School
วุติการศึกษา

D.P.A. Doctor of Public Administration

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Management