ชื่อ – สกุล
Doctor Chaiwat  Phuakkhong
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Ph.D. (Political Science)
สถาบันการศึกษา Marathwada University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Politics and Government