ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.สมศักดิ์  ชอบตรง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุติการศึกษา
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ ระบบบริหารราชการไทย