ชื่อ – สกุล
Mr. Krissanapong  Vichaidit
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
master of Public Administration (M
PA>)ถาบันการศึกษา Suratthani Rajabhat University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Local Government