ชื่อ – สกุล
 Miss Kanyarat  Jansawang
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา Master Degree of Public Administration
สถาบันการศึกษา Prince of Songkla University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Public Policy