ชื่อ – สกุล
นายธาตรี  คำแหง
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ