ชื่อ – สกุล
PRATUMTIP THONGCHAROEN
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
Master of Public Administration
สถาบันการศึกษา Prince of Songkla University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Public Administration, Public Policy, Project Management and Evaluation