ชื่อ – สกุล
Miss Punyavee  Nooprakob
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Master Degree of Public Administration
สถาบันการศึกษา Ramkhamheang University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Organization Theory