ชื่อ – สกุล
Miss Supawadee  Prombutra
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Master Degree of Public Administration
สถาบันการศึกษา Maejo University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Public and Private Organization Administration