สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

     ชื่อหลักสูตร             หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                                 Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

     ชื่อปริญญา            รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

                                 Bachelor of Public Administration (Public Administration)

     อักษรย่อปริญญา     รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

                                 B.P.A.(Public Administration)

     ปรัชญาของหลักสูตร

                 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารงานภาครัฐ มีจิตสาธารณะ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปล

      คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

     รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127หน่วยกิต

      แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนมหาบัณฑิต (MPA) จึงสามารถใช้พื้นฐานองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรี รวมถึงโอกาสในการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

       อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                ภาครัฐ

ปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทหาร ตำรวจครู อาจารย์

ภาคเอกชน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล องค์กรภาคเอกชนเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการวางแผนและนโยบาย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ