ชื่อ – สกุล
นางสาวจิณห์ตปาฏี พิบูลย์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ การจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก