สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

   ชื่อหลักสูตร         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

                          Bachelorof Arts  Program in Information and Library Science

   ชื่อปริญญา         ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)

                           Bachelor of Arts (Information and Library Science)

   อักษรย่อปริญญา  ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)

                          B.A. (Information and Library Science)

   ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ การดำเนินงานห้องสมุด หน่วยงานสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มุ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          2. มีความประพฤติดี

          3. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

   รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124หน่วยกิต

   แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นต้น 

   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์หรือนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ อาชีพอื่นๆที่ใช้ความรู้ในงานสารสนเทศและงานบริการในแหล่งเรียนรู้