สาขาวิชาจิตรกรรม

ชื่อหลักสูตร              หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม

           Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Painting

    ชื่อปริญญา              ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม)

                                        Bachelor of Fine and Applied Arts (Painting)

อักษรย่อปริญญา        ศป.บ. (จิตรกรรม)

                              B.F.A (Painting)

ปรัชญาของหลักสูตร

          จัดการศึกษาทางจิตรกรรม โดยเน้นทักษะพื้นฐาน ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ และทักษะการค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1. นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

          2. มีความรู้ ความสามารถทางศิลปกรรม และสามารถปฏิบัติงานเป็นเบื้องต้นได้

รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

          บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปกรรมตามที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ครู อาจารย์   จิตรกร ศิลปิน นักออกแบบทางศิลปะ นักวิชาการทางศิลปกรรมในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  เจ้าหน้าที่ศิลปกรรมในองค์กรต่างๆ และอาชีพอิสระโดยเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจศิลปกรรม

 

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

 

ชื่อหลักสูตร              หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

                              Bachelor of Political Science Program in Politics and Governments

ชื่อปริญญา              รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)

                             Bachelor of Political Science( Politics and Governments)

อักษรย่อปริญญา       ร.บ. (การเมืองการปกครอง)   

                       B.Pol.Sc. (Politics and Governments)

ปรัชญา

บัณฑิตทางรัฐศาสตร์เป็นผู้ความรู้ความสามารถทางด้านการเมืองการปกครอง รู้เท่าทันและเข้าใจอำนาจทางการเมือง การปกครอง และการบริหารอำนาจ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีอุดมการณ์หลักการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและองค์กรบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

         2.มีความประพฤติดี

         3. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา     

รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อปริญญาโท-เอก

          สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนตร์หรือศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    1. เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปลัดอำเภอ/ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและอื่นๆ)

    2. ตำรวจ/ทหาร/ นักพัฒนาชุมชน/ นักสังคมสงเคราะห์/ นักวิชาการแรงงาน/ เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นและอื่นๆ

    3. บุคลากรในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ภาคธุรกิจ/เอกชน (ฝ่ายบริหารบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

    4. ข้าราชการกรมกองในหน่วยงานราชการต่างๆ

    5. บุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน

 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อหลักสูตร         หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                        Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญา          รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

                        Bachelor of Public Administration (Public Administration)

อักษรย่อปริญญา   รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

                         B.P.A.(Public Administration)

ปรัชญาของหลักสูตร

                 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารงานภาครัฐ มีจิตสาธารณะ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนมหาบัณฑิต (MPA) จึงสามารถใช้พื้นฐานองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรี รวมถึงโอกาสในการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          ภาครัฐ

ปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทหาร ตำรวจครู อาจารย์

ภาคเอกชน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล องค์กรภาคเอกชนเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการวางแผนและนโยบาย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

                             Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญา               ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

                             Bachelor of Arts (English)

อักษรย่อปริญญา        ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

                              B.A. (English

ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านการใช้และการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ภาษาในการประกอบวิชาชีพ

อัตลักษณ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

          ภาษาเด่น  เน้นวัฒนธรรม  สร้างสรรค์ชุมชน   สู่ประชาคมอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผ่านการสอบคัดเลือกทั้งภาคความรู้และการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

          สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในและต่างประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาและการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ การแปล ภาษาอังกฤษศึกษา เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          นักวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ์  ครู/อาจารย์ ล่าม  พนักงานในองค์กรต่างประเทศ  นักแปล  เลขานุการ  พนักงานอุตสาหกรรมบริการ พนักงานสายการบิน  พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานบริษัทนำเที่ยว/มัคคุเทศก์

 

สาขาวิชาดนตรีสากล 

ชื่อหลักสูตร         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

                        Bachelor of Arts (Western Music)

ชื่อปริญญา          ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)

                         Bachelor of Arts (Western Music)

อักษรย่อปริญญา   ศศ.บ. (ดนตรีสากล)

                         B.A. (Western Music)

ปรัชญาของหลักสูตร

         มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านดนตรีสากล สร้างสรรค์งานดนตรี และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ร่วมกับศาสตร์ดนตรี เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ภาครัฐ ภาคเอกชน และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้อง มีจิตสำนึกของความเป็นไทย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

          2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติดนตรี (นำเสนอเป็นแฟ้มสะสมงาน)

          3. มีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพดนตรี

          4. มีการสอบสัมภาษณ์ (สอบทุกเครื่องมือเอก) และสอบภาคปฏิบัติตามความถนัด

รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

          หลังจากจบสาขาวิชาดนตรีสากล ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท- ปริญญาเอกทางดนตรีทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ครู-อาจารย์สอนวิชาดนตรีสากล ผู้ผลิตผลงานเพลงในบริษัทค่ายเพลงต่าง ๆ นักประพันธ์เพลงแนวคลาสสิค สมัยนิยม ลูกทุ่ง นักดนตรีสากลอาชีพ ผู้ผลิตผลงานเพลงประกอบสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา สปอร์ตวิทยุ รับราชการทหาร  ตำรวจ  ในหน่วยงานดุริยางค์ประจำ กรม กอง

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

ชื่อหลักสูตร        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

                       Bachelorof Arts  Program in Information and Library Science

ชื่อปริญญา         ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)

                       Bachelor of Arts (Information and Library Science)

อักษรย่อปริญญา  ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)

                        B.A. (Information and Library Science)

ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ การดำเนินงานห้องสมุด หน่วยงานสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มุ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          2. มีความประพฤติดี

          3. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นต้น 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์หรือนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ อาชีพอื่นๆที่ใช้ความรู้ในงานสารสนเทศและงานบริการในแหล่งเรียนรู้

 

สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

ชื่อหลักสูตร         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

       Bachelor of Arts Program in Cultural Management

ชื่อปริญญา         ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทางวัฒนธรรม)

                       Bachelor of Arts (Cultural Management)

อักษรย่อปริญญา  ศศ.บ. (การจัดการทางวัฒนธรรม)

                        B.A. (Cultural Management)

ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้เห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จัดการทุนทางวัฒนธรรม ให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง

          2. พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับศิลปินพื้นบ้าน ทายาทศิลปินพื้นบ้าน หรือมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          ข้าราชการ / พนักงาน สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการวัฒนธรรม นักผลิตสื่อ / นักเขียนสารคดีวัฒนธรรม ผู้ผลิตสารคดีวัฒนธรรมในรายการวิทยุ/โทรทัศน์  อาชีพอิสระที่อาศัยทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น อาทิ การผลิตของที่ระลึก โฮมสเตย์ เป็นต้น

 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

 

ชื่อหลักสูตร         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

       Bachelor of Arts Program in Community Development

ชื่อปริญญา         ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การพัฒนาชุมชน)

                       Bachelor of Arts (Community Development)

อักษรย่อปริญญา  ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

                        B.A. (Community Development)

ปรัชญาของหลักสูตร

             สร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพ ใช้ศาสตร์การพัฒนาอย่างบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้โดยใช้ภูมิปัญญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

             1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง

             2. มีจิตใจรักงานพัฒนาชุมชน

              3. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

         บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)                   ซึ่งสามารถใช้พื้นฐานที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้งโอกาสในการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน  นักพัฒนาองค์กรและนักบริหารองค์กร  นักวิจัยชุมชน / นักวิจัยอิสระ  ผู้นำท้องถิ่น /ผู้นำท้องที่  ผู้นำองค์กรชุมชน

 

สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ

          Bachelor of Arts Program in Thai for Business

ชื่อปริญญา              ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยธุรกิจ)

          Bachelor of Arts (Thaifor Business)

อักษรย่อปริญญา       ศศ.บ. (ภาษาไทยธุรกิจ)

                             B.A. (Thai for Business)

ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางภาษาไทยในการสื่อสาร ความรู้ทางธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพภาคเอกชน ภาครัฐ และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆ และมีจิตสำนึกของความเป็นไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

             1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

             2. มีความประพฤติดี

              3. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตหรือศิลปศาสตร มหาบัณฑิต (ภาษาไทย/ วรรณคดี/ ภาษาศาสตร์/ คติชนวิทยา) ซึ่งสามารถใช้ความรู้ในระดับปริญญาตรีเป็นพื้นฐานศึกษาต่อ รวมทั้งโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

พิธีกร/ ผู้ประกาศทางรายการวิทยุโทรทัศน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจ นักเขียน นักข่าว / คอลัมม์นิสต์ในงานหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร งานทางด้านภาษาในวงการธุรกิจ / พนักงานขาย พนักงานธนาคาร ฯลฯ  ครูหรืออาจารย์ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (สามารถเรียนวิชาชีพครูเพิ่มเติม) มัคคุเทศก์ (สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ภายหลัง)  อาชีพอิสระ

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ชื่อหลักสูตร              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

                        Bachelor of Arts Program in Business English

                             ชื่อปริญญา              ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

                   Bachelor of Arts (Business English)

อักษรย่อปริญญา       ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

                             B.A. (Business English)

ปรัชญาของหลักสูตร

          ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าและมีจิตสำนึกของความเป็นไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

             1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

    2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

   3. มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เลขานุการ  มัคคุเทศก์  ล่าม/นักแปล พนักงานโรงแรม นักวิชาการภาษา นักประชาสัมพันธ์พนักงานสายการบิน พนักงานบริษัทนำเที่ยว

 

สาขาวิชาภาษาจีน 

ชื่อหลักสูตร              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน

           Bachelor of Arts Program in Chinese

ชื่อปริญญา               ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

           Bachelor of Arts (Chinese)

อักษรย่อปริญญา        ศศ.บ. (ภาษาจีน)

                             B.A. (Chinese)

ปรัชญาของหลักสูตร

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้ภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนได้ 

จุดเด่นของหลักสูตร   

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เป็นหลักสูตร 2 ปริญญา (2+2) กล่าวคือ ผู้เรียนจะเรียนในประเทศไทย 2 ปี  ในชั้นปี 1 และชั้นปีที่ 2 และอีก 2 ปีในชั้นปี 3 และชั้นปีที่ 4  จะไปเรียน ณ Yunnan Normal University ประเทศจีน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ คือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและจาก Yunnan Normal University

รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

          สาขาวิชาภาษาจีนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความชำนาญในการใช้ภาษาจีนในทักษะทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งการแปลได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเป็นมาตรฐาน สามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) นอกเหนือจากนั้นบัณฑิตยังมีความรู้ความเข้าใจในอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมจีนในแง่ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง และสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่ได้เล่าเรียนเพื่อการดำรงชีพและกิจการงานต่างๆ รวมทั้งสามารถทำธุรกรรมกับคนจีนได้อย่างสำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการศึกษาต่อ

           บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ มหาวิทยาลัยใน         ประเทศไทย รวมทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ในสาขาวิชาต่างๆ ได้ อาทิ เช่น ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ วรรณคดี จีนโบราณ วรรณกรรมจีนสมัยปัจจุบัน ปรัชญาจีน จีนศึกษา การเรียน การสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองสำหรับชาวต่างชาติ เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ครู/อาจารย์  ติวเตอร์ผู้สอนภาษาจีน นักวิชาการ  นักวิจัย มัคคุเทศก์ ล่าม/นักแปล นักเขียน นักธุรกิจ