ชื่อ – สกุล
นายศุภวัชช์  ศรีพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
วุติการศึกษา (สูงสุด)
วท.บ วิทยาศาสตร์
สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ด้านคอมพิวเตอร์