อบรมพัฒนาการเขียนบทความวิชาการและงานสร้างสรรค์
“บทความ:เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่”

    เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดอบรมพัฒนาการเขียนบทความวิชาการและงานสร้างสรรค์ในหัวข้อ  “บทความ : เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาบรรยายให้ความรู้