อัตลักษณ์และคุณลักษณะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        1. อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ  “เป็นมนุษย์ตามแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุ”การเป็นมนุษย์ตามแนวคิดดังกล่าว หมายถึง
                1. มีศีลธรรมต่อตนเองและผู้อื่นและทำความเข้าใจต่อศาสนาของตนเอง
                2. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา มนุษย์ และสังคม
                3. การออกจากกระแสวัตถุนิยมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
        2. คุณลักษณะของนักศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนด ประกอบด้วย
                1. ต้องเข้าใจเป้าหมายของการมีชีวิตของตนเองที่ถูกต้อง
                2. ต้องเข้าใจความเป็นไปของสังคมและทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
                3. ต้องเข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาของตนเอง
        4. ต้องมีความรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต