ชื่อ – สกุล
นางธัญญ์ฐิตา  อัครภิรมย์ชัย
ตำแหน่ง อาจารย์ (หัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์)
วุติการศึกษา
ศศ.ม.(การจัดการทางวัฒนธรรม)
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์ thanyathita@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน
ความเชี่ยวชาญ นาฎศิลป์,ศิลปะการการแสดง