ชื่อ – สกุล
Mrs. Thanyathita  Akkharaphiromchai
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Master of Arts
สถาบันการศึกษา Chulalongkorn University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Performing Art